Lyst til å prøve UngEnergi spillet?

Sjekk ut vårt nye spill her.

Innholdsfortegnelse
Kompetansemål

Stiloppgaver

9. juli, 2018

Her finner du et utvalg skriveoppgaver der temaet er relatert til fornybar energi. Oppgavene er knyttet opp mot kompetansemål for fag i den videregående skolen. Tanken bak er at elever kan skrive en tekst som både kan få vurdering i et språkfag (norsk, evt. engelsk) og realfag! Mange kan dessuten knyttes opp mot samfunnsfag.

 

Klikk på faget under hver oppgave for å se forslag til kompetansemål.

 

Forslag til sjangre:

 • Artikkel
 • Fagartikkel
 • Debattartikkel
 • Resonnerende tekst
 • Leserinnlegg
 • Essay
 • Kåseri
 • Intervju

Oppgave 1

Ved
©iStock.com/Alexander Chernyakov

Er bioenergi egentlig en CO2-nøytral energikilde? Hva kan vi gjøre for at bioenergi skal bli mest mulig miljøvennlig og bærekraftig?

 

Naturfag

 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Biologi

 • Biologi 1: forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap

 

 

Vedlegg: Bioenergi (UngEnergi), Bioenergi er ikkje alltid klimavennleg (Bergens Tidende), Stikkord til stiloppgave 1(Word-fil)

 

Oppgave 2

Mais
©iStock.com/ghornephoto

En påstand sier at bioenergi tar opp landarealer som heller burde brukes til jordbruk og matproduksjon for mennesker. Undersøk denne påstanden nærmere.

 

Naturfag

 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Biologi

 • Biologi 1: forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap

Geografi

 • diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap
 • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg
 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

 

Vedlegg: Bioenergi (UngEnergi)

 

Oppgave 3

iStock_000022926168Small
©iStock.com/e_rasmus

Asias befolkning øker, og innbyggerne blir stadig rikere. Økt velstand fører til flere biler.

 • Hvilke miljømessige problemer oppstår? 
 • Hva kan gjøres for å spare miljøet?
 • Hvilke etiske utfordringer oppstår?

Tips: trekk noen linjer eller sammenlign med land i vesten.

 

Naturfag

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Geografi

 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Geofag

 • Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

 

Vedlegg: Can Asia have more cars? (compass.ptvgroup.com), China Pollution: Cars Cause Major Air Problems In Chinese Cities (huffingtonpost.com)

 

Oppgave 4

IMG_0502 kopi
Foto:UngEnergi

En påstand sier at elbilen ikke har CO2-utslipp. Undersøk denne påstanden nærmere. 

Tips: tenk på produksjon, hvor den elektriske energien kommer fra og batteriet.

 

Naturfag

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Geofag

Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Kjemi

Kjemi 2: vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

 

 

Vedlegg: Er elbiler egentlig miljøvennlige? (elbil.no), Do electric cars cause more or less climate pollution than gasoline cars? Take a look. (vancouverobserver.com) Elbiler – miljøvennlige? (UngEnergi)

 

Oppgave 5

DSC00101
Mehuken vindkraftverk
Foto: UngEnergi

Diskuter etiske spørsmål rundt utbygging av enten vannkraft, vindkraft eller solenergianlegg – i Norge og/eller i utlandet.

 

Naturfag

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Geofag

 • Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer
 • Geofag 2: beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden

Biologi

 • Biologi 1: forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
 • Biologi2: forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

Geografi

 • diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap
 • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg
 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • drøfte miljøkonsekvensar i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde

Samfunnsfag

 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

 

Vedlegg: Stikkord til stiloppgave 5 (Word-fil)

 

Oppgave 6

SAMSUNG CSC
Svein Lilleengen
Foto: UngEnergi

Skriv en tekst der du fokuserer på utfordringer ved tiltak for å forhindre global oppvarming:

 • Hvor mye skal være opp til enkeltmennesker?
 • Hvor stor del skal ta politikerne ta ansvar for?
 • Hva er mest effektivt: enkeltmenneskers initiativ eller tilrettelegging av politikere?

 

Naturfag

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

Samfunnsfag

 • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
 • analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg
 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

 

 

Vedlegg: Veien til en bærekraftig verden (UngEnergi.no), Med moder jord i våre hender (UngEnergi.no), Earth Hour – Hva er poenget? (UngEnergi.no)

 

Oppgave 7

Baker_Electric_Coupe_1908
Elbil fra 1908. Foto: Lars-Göran Lindgren

Elbilen var da den kom på markedet for over 100 år siden, mer populær enn bensinbilen.

 • Hva skjedde?
 • Hvorfor ble bensinbilen dominerende?
 • Hvilke konsekvenser hadde vi fått om elbilen hadde forholdt seg dominerende på bilmarkedet?

Denne oppgaven krever tilgang på ressurser, og passer kanskje best i Teknologi og forskningslære.

Naturfag

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

Teknologi og forskningslære

 • ToF 1: drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • ToF 1: beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
 • ToF 1: gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning

 

Oppgave 8

Polar bear in sea
©iStock.com/JohnPitcher

Gjør rede for noen mulige konsekvenser av global oppvarming i arktiske områder. Hva har dette å si for oss som bor i Norge?

Naturfag

 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

Biologi

 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
 • Biologi 2: forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

Geofag

 • Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer
 • Geofag 2: beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden
 • Geofag 2: beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • Geofag 2: gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
 • Geofag 2: presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem

 

Vedlegg: Forskning.no > Arktis, Ingen gladnyhet om isen i Arktis (yr.no), Stikkord til stiloppgave 8 (Word-fil)

 

Hvis du oppdager noen feil o.l. setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss via post@ungenergi.no

 

Husk at UngEnergi.no er en god ressurs! Lykke til!

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer