Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Stiloppgaver

9. juli, 2018

Her finner du et utvalg skriveoppgaver der temaet er relatert til fornybar energi. Oppgavene er knyttet opp mot kompetansemål for fag i den videregående skolen. Tanken bak er at elever kan skrive en tekst som både kan få vurdering i et språkfag (norsk, evt. engelsk) og realfag! Mange kan dessuten knyttes opp mot samfunnsfag.

 

Klikk på faget under hver oppgave for å se forslag til kompetansemål.

 

Forslag til sjangre:

 • Artikkel
 • Fagartikkel
 • Debattartikkel
 • Resonnerende tekst
 • Leserinnlegg
 • Essay
 • Kåseri
 • Intervju

Oppgave 1

Ved
©iStock.com/Alexander Chernyakov

Er bioenergi egentlig en CO2-nøytral energikilde? Hva kan vi gjøre for at bioenergi skal bli mest mulig miljøvennlig og bærekraftig?

 

 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

 • Biologi 1: forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap

 

 

Vedlegg: Bioenergi (UngEnergi), Bioenergi er ikkje alltid klimavennleg (Bergens Tidende), Stikkord til stiloppgave 1(Word-fil)

 

Oppgave 2

Mais
©iStock.com/ghornephoto

En påstand sier at bioenergi tar opp landarealer som heller burde brukes til jordbruk og matproduksjon for mennesker. Undersøk denne påstanden nærmere.

 

 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

 • Biologi 1: forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap

 • diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap
 • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg
 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

 

Vedlegg: Bioenergi (UngEnergi)

 

Oppgave 3

iStock_000022926168Small
©iStock.com/e_rasmus

Asias befolkning øker, og innbyggerne blir stadig rikere. Økt velstand fører til flere biler.

 • Hvilke miljømessige problemer oppstår? 
 • Hva kan gjøres for å spare miljøet?
 • Hvilke etiske utfordringer oppstår?

Tips: trekk noen linjer eller sammenlign med land i vesten.

 

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

 • Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

 

Vedlegg: Can Asia have more cars? (compass.ptvgroup.com), China Pollution: Cars Cause Major Air Problems In Chinese Cities (huffingtonpost.com)

 

Oppgave 4

IMG_0502 kopi
Foto:UngEnergi

En påstand sier at elbilen ikke har CO2-utslipp. Undersøk denne påstanden nærmere. 

Tips: tenk på produksjon, hvor den elektriske energien kommer fra og batteriet.

 

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer

Kjemi 2: vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

 

 

Vedlegg: Er elbiler egentlig miljøvennlige? (elbil.no), Do electric cars cause more or less climate pollution than gasoline cars? Take a look. (vancouverobserver.com) Elbiler – miljøvennlige? (UngEnergi)

 

Oppgave 5

DSC00101
Mehuken vindkraftverk
Foto: UngEnergi

Diskuter etiske spørsmål rundt utbygging av enten vannkraft, vindkraft eller solenergianlegg – i Norge og/eller i utlandet.

 

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

 • Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer
 • Geofag 2: beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden

 • Biologi 1: forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
 • Biologi2: forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

 • diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap
 • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg
 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • drøfte miljøkonsekvensar i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde

 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

 

Vedlegg: Stikkord til stiloppgave 5 (Word-fil)

 

Oppgave 6

SAMSUNG CSC
Svein Lilleengen
Foto: UngEnergi

Skriv en tekst der du fokuserer på utfordringer ved tiltak for å forhindre global oppvarming:

 • Hvor mye skal være opp til enkeltmennesker?
 • Hvor stor del skal ta politikerne ta ansvar for?
 • Hva er mest effektivt: enkeltmenneskers initiativ eller tilrettelegging av politikere?

 

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

 • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
 • analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg
 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

 

 

Vedlegg: Veien til en bærekraftig verden (UngEnergi.no), Med moder jord i våre hender (UngEnergi.no), Earth Hour – Hva er poenget? (UngEnergi.no)

 

Oppgave 7

Baker_Electric_Coupe_1908
Elbil fra 1908. Foto: Lars-Göran Lindgren

Elbilen var da den kom på markedet for over 100 år siden, mer populær enn bensinbilen.

 • Hva skjedde?
 • Hvorfor ble bensinbilen dominerende?
 • Hvilke konsekvenser hadde vi fått om elbilen hadde forholdt seg dominerende på bilmarkedet?

Denne oppgaven krever tilgang på ressurser, og passer kanskje best i Teknologi og forskningslære.

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

 • ToF 1: drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • ToF 1: beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
 • ToF 1: gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning

 

Oppgave 8

Polar bear in sea
©iStock.com/JohnPitcher

Gjør rede for noen mulige konsekvenser av global oppvarming i arktiske områder. Hva har dette å si for oss som bor i Norge?

 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

 • Biologi 2: drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
 • Biologi 2: forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem

 • Geofag 2: drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer
 • Geofag 2: beskrive utnyttelsen av de fornybare energikildene sol, vind, tidevann, bølger og geotermisk energi og drøfte hvilken betydning de har for energiforsyningen i framtiden
 • Geofag 2: beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • Geofag 2: gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
 • Geofag 2: presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem

 

Vedlegg: Forskning.no > Arktis, Ingen gladnyhet om isen i Arktis (yr.no), Stikkord til stiloppgave 8 (Word-fil)

 

Hvis du oppdager noen feil o.l. setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss via post@ungenergi.no

 

Husk at UngEnergi.no er en god ressurs! Lykke til!

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer