Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Introduksjon til kjernefysikk

17. oktober, 2023

 

I 1905 utledet Albert Einstein den berømte likningen \(E=mc^2\). I denne likningen står \(E\)  for hvileenergien, \(m\) for massen, og \(c\) for lysfarten. Det vi tydelig ser av denne likningen er at det er en helt klar sammenheng mellom energi og masse. Einstein beviste også matematisk at masse kan konverteres til energi, og at energi kan konverteres til masse. Denne nære sammenhengen mellom energi og masse danner selve grunnlaget for radioaktive prosesser, og kjernefysiske reaksjoner.

Figur 1: X: Kjemisk symbol - A: nukleontall - Z: protontall
Figur 1: X: Kjemisk symbol – A: nukleontall – Z: protontall

 

Massen til en atomkjerne er alltid litt mindre enn massen til nukleonene som utgjør kjernen lagt sammen. For eksempel vil to nøytroner og to protoner til sammen veie mer enn en vanlig heliumkjerne. Dette kan virke rart – det virker jo nesten som om masse har forsvunnet! Den massen som tilsynelatende er til overs, kaller vi massedefekten. Selv om det kan virke slik, forsvinner den ikke – den konverteres til energi. Denne energimengden er det som står for bindingsenergien i kjernen, og sørger for å holde nukleonene sammen. Ifølge Einsteins energilikning, vil denne bindingsenergien tilsvare massedefekten multiplisert med lysfarten opphøyd i andre.

Illustrasjon: UngEnergi
Illustrasjon: UngEnergi

 

For å regne ut bindingsenergien må vi først se på atommasseenheten u. Denne enheten er definert som: $$1 \text{ u} = \frac{1}{12}m_{^{12}\text{C}} = 1.66\cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Hva betyr dette? Jo, det betyr at én u er nøyaktig massen til ett nukleonNukleoner er kjernepartikler, altså de partiklene vi finner i kjernen i et atom. Dette innbefatter protoner og nøytroner. i karbon-12, fordi karbon-12 har 12 nukleoner. Denne definisjonen er satt for å gjøre beregninger med atommasser mer håndgripelige, ettersom det er snakk om svært små tall. For enkelhets skyld bruker vi karbon-12 videre i dette eksempelet.

 

For å regne ut massedefekten bruker vi denne formelen:
$$\Delta m = (Z \cdot m_p + (A-Z)\cdot m_n) \, – \, m_{kjerne}$$

Trekanten er den greske bokstaven delta, som vi ofte bruker i fysikk og matematikk for å vise til en endring – her er det en endring i masse. Kjernen består av Z antall protoner, og A-Z antall nøytroner. Massen til hvert proton, nøytron og selve kjernen finner vi i fysikktabeller:
\(m_p = 1.0073 \, \text{u} \qquad m_n = 1.0087 \, \text{u} \qquad m_{^{12}C} = 12.0000 \, \text{u}\)
\( \Delta m = 6 \cdot 1.0073 \, \text{u} + (12-6) \, \cdot 1.0087 \, \text{u} \, – 12.0000 \, \text{u} = 0.096 \, \text{u} \)
\(0.096 \, \text{u} \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \dfrac{\text{kg}}{\text{u}} = 1.5936 \cdot 10^{-28} \, \text{kg}\)
\(E_B = \Delta m \cdot c^2 = 1.5936 \cdot 10^{-28} \, \text{kg} \cdot \left( 3.0 \cdot 10^8 \, \dfrac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 = \underline{1.43 \cdot 10^{-11} \, \text{J}} \)

 

Figur 2: Bindingsenergien per nukleon varierer med størrelsen på nukliden, og slik vi ser har jern en av de største bindingsenergiene per nukleon. Men, kjerner større enn jern får lavere bindingsenergi, hvilket betyr at mindre energi går med på å holde sammen nukleonene. Illustrasjon: Ungenergi.no
Figur 2: Bindingsenergien per nukleon varierer med størrelsen på nukliden, og slik vi ser har jern en av de største bindingsenergiene per nukleon. Men, kjerner større enn jern får lavere bindingsenergi, hvilket betyr at mindre energi går med på å holde sammen nukleonene. Illustrasjon: Ungenergi.no

Grafen viser oss at bindingsenergien per nukleonNukleoner er kjernepartikler, altså de partiklene vi finner i kjernen i et atom. Dette innbefatter protoner og nøytroner. avtar i takt med økende atomnummer etter jern. De største kjernene vil derfor holdes dårligere sammen enn de små, noe som fører til at nukleonene kommer lenger fra hverandre. Nukleonene holdes sammen av den sterke kjernekraftenDenne kraften er en av de fire fundamentale kreftene i naturen, og den virker mellom nukleoner og elementærpartikler. Det er denne kraften som holder nukleonene i en kjerne sammen., men bare på veldig korte avstander. Denne kraften er grunnen til at protonene i kjernen ikke frastøter hverandre slik som like poler på magneter. Men, den sterke kjernekraftenDenne kraften er en av de fire fundamentale kreftene i naturen, og den virker mellom nukleoner og elementærpartikler. Det er denne kraften som holder nukleonene i en kjerne sammen. virker bare på svært korte avstander, og når størrelsen på atomkjernen øker, vil det bli vanskelig for den sterke kjernekraftenDenne kraften er en av de fire fundamentale kreftene i naturen, og den virker mellom nukleoner og elementærpartikler. Det er denne kraften som holder nukleonene i en kjerne sammen. å holde nukleonene sammen. Det kan nemlig bli vanskelig å unngå at den elektromagnetiske kraftenDen elektromagnetiske kraften holder atomer og molekyler sammen. Den virker tiltrekkende mellom ulike ladninger, men frastøtende mellom like ladninger. virker mellom protonene og støter dem fra hverandre. For kjernene er det energimessig fordelaktig å ha omtrent like mange protoner som nøytroner. Kjerner med atomnummer høyere enn 30 har likevel behov for flere nøytroner enn protoner for å hindre protonene å frastøte hverandre. Derfor vil ikke antall nøytroner og protoner være likt til enhver tid. Dette fører til at atomkjernen blir ustabil, og kan spontant sende ut en partikkel, eller dele seg (fisjon) for å prøve å nå en stabil tilstand. Denne labiliteten gir opphav til det vi kaller radioaktiv stråling, og nuklider som sender ut radioaktiv stråling kaller vi radioaktive stoffer.

Figur 3: Denne tabellen viser en oversikt over de fire fundamentale kreftene i naturen, deres relative størrelse og virkeområde.
Figur 3: Denne tabellen viser en oversikt over de fire fundamentale kreftene i naturen, deres relative størrelse og virkeområde.

Radioaktive prosesser

Radioaktive stoffer vil sende ut radioaktiv stråling. Det er tre forskjellige slike radioaktive prosesser:

 

Alfa-stråling: utsendelse av en heliumkjerne
\(^{241}_{\,\,95} \text{Am} \enspace \to \enspace ^{237}_{\,\,93}\text{Np} + ^{4}_{2}\text{He}\)

 

Beta-stråling: utsendelse av et elektron og et anti-elektronnøytrino. Her blir et nøytron omdannet til et proton og et elektron. I tillegg sendes alltid et anti-elektronnøytrino ut.

 

\( {^{1}_{0}\text{ n}} \enspace \to \enspace {^{1}_{1}\text{ p}} + {^{\,\,0}_{-1}\text{ e}} + {\overline{v}_e} \)
Gamma-stråling:  Etter en kjerne har sendt ut en alfa- eller beta-partikkel kan kjernen være i eksitert tilstandEn partikkel som er i eksitert tilstand er blitt tilført energi. Økningen i energi betegnes ut ifra et referansepunkt, ofte grunntilstanden til atomet. Atomet trives ikke i denne eksiterte tilstanden, og søker mot grunntilstanden. Når en partikkel de-eksiterer vil den overflødige energien frigis i form av fotoner.. Her vil den imidlertid ikke befinne seg lenge, fordi den alltid vil søke seg ned mot grunntilstanden. Da vil den eksiterte kjernen kvitte seg med den overflødige energien ved å sende ut(emittereÅ emittere betyr å sende ut, som for eksempel stråling.) et foton med svært høy energi, en gammapartikkel.

\( {^{14}_{\,\,6}\text{C}} \enspace \to \enspace {^{14}_{\,\,7}\text{N}^{*}} + {^{\,\,0}_{-1}e} + {\overline{v}_e} \)
\({^{14}_{\,\,7}\text{N}^{*}} \enspace \to \enspace {^{14}_{\,\,7}\text{N}} + \gamma \)

 

Fusjon og Fisjon

Figur 3: Masse per nukleon
Figur 3: Masse per nukleon

Figur 3 viser i bunn og grunn de samme variasjonene for nuklideneEn nuklide er en bestemt sammensetning av nukleoner. som figur 2. Istedenfor å vise bindingsenergien per nukleonNukleoner er kjernepartikler, altså de partiklene vi finner i kjernen i et atom. Dette innbefatter protoner og nøytroner. som en funksjon av nukleontallet, viser denne grafen imidlertid massen per nukleonNukleoner er kjernepartikler, altså de partiklene vi finner i kjernen i et atom. Dette innbefatter protoner og nøytroner. som en funksjon av nukleontallet. Følgelig vil disse grafene se påfallende like ut, ettersom massedefekten som utgjør bindingsenergien kommer til uttrykk i begge fremstillingene.

 

Denne figuren egner seg godt til å forklare hvorfor fusjoner og fisjoner kan gi en reaksjonsenergi.

I fusjonen mellom hydrogenisotopeneIsotoper av et grunnstoff er atomer med likt antall protoner i kjernen, men forskjellig antall nøytroner i kjernen. For eksempel er protium, deuterium og tritium tre isotoper av hydrogen, med henholdsvis 0,1 og 2 nøytroner i tillegg til det ene protonet som gjør atomet til hydrogen. deuteriumEn isotop av hydrogen. Det er stabilt, dvs. ikke radioaktivt. Har et proton og et nøytron i kjernen. og tritiumEn isotop av hydrogen. Det er ustabilt, dvs. radioaktivt. Har et proton og to nøytron i kjernen., vil vi få dannet en heliumkjerne og et nøytron:

 

\({^{2}_{1}\text{H}} + {^{3}_{1}\text{H}} \enspace \to \enspace {^{4}_{2}\text{He}} + {^{1}_{0}\text{n}}\)

 

Dersom vi summerer massen til produktene, og deretter trekker dette fra summen av massen til reaktantene, vil det være intuitivt å tenke at differansen blir lik 0. Dette stemmer dog ikke – her får vi et massesvinn. Massen som tilsynelatende “forsvinner”, konverteres til energi i henhold til Einsteins likning – på samme måte som at massedefekten konverteres til bindingsenergi. Det samme kan vi se ut i fra grafen i figur 3.

Når et nøytron sendes mot Uran-235, vil vi få Uran-236 – en særdeles ustabil nuklide som raskt vil fisjonere. Man kan betrakte det siste nøytronet som absorberes som dråpen som får begeret til å renne over. Summen av massen til produktene er også her lavere enn summen av massen til reaktantene – vi har et massesvinn.

 

Fisjon

 

\({^{1}_{0}\text{n}} + {^{235}_{\,\,92}\text{U}} \to {^{236}_{\,\,92}\text{U}} \to \,{^{89}_{36}\text{Kr}} + {^{144}_{\,\,56}\text{Ba}} + 3{^{1}_{0}\text{n}}\)

 

Av figur 3 ser vi at store kjerner til høyre jern kan fisjonere til 2 eller flere mindre nuklider og på denne måten få et massesvinn. Vi ser også at kjerner med lavere nukleontall enn jern kan fusjonere til én litt større kjerne og på denne måten få et massesvinn.

 

Massesvinnet i både fusjonen og i fisjonen vil utgjøre det vi kaller reaksjonsenergien – det er snakk om relativt store mengder bindingsenergi som frigjøres. Denne energien går for eksempel til elektromagnetisk strålingElektromagnetisk stråling er stråling i form av pakker med ren energi kalt fotoner, som sendes fra en strålingskilde. Den elektromagnetiske strålingen kan oppfattes både som bølger og partikler., eller økt kinetisk energiBevegelsesenergi: Ethvert legeme i bevegelse har bevegelsesenergi. Energimengden er bestemt av massen og farten til legemet etter formelen Ek = ½mv². for produktene, og vi beregner den ved hjelp av Einsteins formel: $$E_r = m_sc^2$$

\(m_s \) beregner vi ved hjelp av denne formelen: $$m_s = m_{\text{reaktanter}} – m_{\text{produkter}}$$

Det er denne energien vi er ute etter å utnytte i kjernekraftverk. Videre kan du lese om fusjon, bruk av thorium som brensel i kjernekraftverk, og om utfordringene ved kjernekraft og om vanlige misforståelser dertil.

 

 

Reaksjonsenergi i fusjon av deuterium og tritium:

\( m_{s} = m_{\text{reaktanter}} \, – \, m_{\text{produkter}} \)
\( m_s = m_{^2_1\text{H}} + m_{^3_1\text{H}} \, – \, \left (m_{^4_2\text{He}} + m_{^1_0\text{n}} \right ) \)
\(m_s = 2.014101778 \, \text{u} + 3.016049278 \, \text{u} – \, \left(4.002603254 \, \text{u} + 1.008664916 \, \text{u} \right) \)
\(m_s = 0.018798888 \, \text{u} \)
\( m_s = 0.18798888 \, \text{u} \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \dfrac{\text{kg}}{\text{u}} = 3.1206 \cdot 10^{-29} \, \text{kg} \)
\(E_r = m_sc^2 = 3.1206 \cdot 10^{-29} \, \text{kg} \cdot \left(3.0 \cdot 10^8 \, \text{m/s} \right)^2 \approx \underline{2.81 \cdot 10^{-12} \, \text{J}} \)

Reaksjonsenergi i fisjon av uran-235:

\(m_s = m_{\text{reaktanter}} – m_{\text{produkter}} \)
\( m_s = m_{^1_0\text{n}} + m_{^{235}_{92}\text{U}} \, – \, \left(m_{^{89}_{36}\text{Kr}} + m_{^{144}_{56}\text{Ba}} + m_{3 ^1_0\text{n}} \right) \)
\( m_s = 1.008664916 \, \text{u}  + 235.043930 \, \text{u} \, – \, \left(88.917636 \, \text{u} + 143.922953 \, \text{u} + 3 \cdot 1.008664916 \, \text{u} \right) \)
\( m_s = 0.186011168 \, \text{u} \cdot 1.66 \cdot 10^{-27} \dfrac{\text{kg}}{\text{u}}  = 3.0878 \cdot 10^{-28} \, \text{kg} \)
\(E_r = m_sc^2 = 3.0878 \cdot 10^{-28} \, \text{kg} \cdot \left(3 \cdot 10^8 \text{m/s} \right)^2 = \underline{2.78 \cdot 10^{-11} \, \text{J}} \)

 

 

Kilder Nyttige lenker
Bruk som kilde
Ikon for Creative Commons-lisens Denne artikkelen skrevet av UngEnergi er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge Lisens.
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer