Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Kompetansemål samfunnsfag – VGS

29. juli, 2016

Her finner du kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag for den videregående skolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

Utforskaren

Formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep Bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

 

Individ, samfunn og kultur

Gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Mangler video (energiquiz)

Rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi

Mangler video (energiquiz)

 

Politikk og demokrati

Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Film mangler (å skyte gullfuglen)

Diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

 

Internasjonale forhold

Gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar Finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer