Lyst til å vinne en kraftig solcellelader?

Svar på våre 7 enkle spørsmål her.

Kompetansemål naturfag – VGS

29. juli, 2016

Her finner du kompetansemål fra læreplanen i naturfag for den videregående skolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet.

Forskerspiren

Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

Energi for fremtiden

Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden Forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene. Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller. Gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde. Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Stråling og radioaktivitet

Forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola.
    Forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

    Bærekraftig utvikling

    gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk. velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet. Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.
    UngEnergi.no benytter informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre Lukk Les mer
    Elektrolyse er en kjemisk metode der vi bruker likestrøm til å framstille grunnstoffer i fri tilstand fra kjemiske forbindelser. Når man lader opp et batteri bruker man elektrolyse. I en brenselcelle går prosessene motsatt vei.